CONDITII DE VANZARE

Cap.I Domeniul de aplicare
 • 1. Aceste conditii se aplică confirmărilor de comenzi şi contractelor de vanzari emise de către SC ICPIAF SA pentru orice client din România.
 • 2. Orice modificare a prezentelor condiţii se poate face numai în scris, cu acordul furnizorului.
Cap.II Preţul şi valoarea contractului
 • 1. Preţurile şi valoarea sunt cele cuprinse în contractul de vânzare, sunt exprimate în EUR în condiţii Exworks, SC ICPIAF SA, Cluj Napoca, fără ambalaj şi se consideră acceptate de client la semnarea contractelor.
 • 2. La cererea clientului, produsele vor putea fi ambalate, iar preţul ambalajului şi ambalarii va fi convenit prin act adiţional la contract.
 • 3. Preţurile vor putea suferi modificări datorită modificării unor legi, ordonanţe, reglementări etc., modificările respective se vor conveni de ambele părţi prin acte adiţionale la contract.
Cap.III Modalităţi şi condiţii de plată
 • 1.Plata valorii contractului de vanzare se face in lei la cursul BRD din ziua facturarii prin modalitatile de plata convenite la contractare.
 • 2. Modalităţile şi condiţiile de plată concrete vor fi stabilite prin contractul de vanzare.
Cap.IV Termenele de livrare
 • 1. Termenele de livrare stabilite în contractul de vînzare sunt exprimate în unităţi de timp de la data plăţii integrale a avansului şi perfectarea contractului.
 • 2. Termenele de livrare rămân ferme numai dacă clientul îşi respectă obligaţiile asumate, în caz contrar termenele de livrare se decalează de drept de către furnizor în mod corespunzător.
 • 3. Termenele de livrare pot fi realizate şi anticipat faţă de termenul contractual dacă clientul nu formulează obiecţiuni în acest sens la semnarea contractului, acesta obligându-se să preia şi să platească produsele anticipat.
 • 4. In cazuri deosebite, când subfurnizorii ICPIAF întârzie livrările subfurniturilor, furnizorul este îndreptăţit să solicite decalarea termenului de livrare. In cazuri bine justificate, părţile vor semna un act adiţional la contract cu noul termen de livrare convenit.
Cap.V Calitatea şi recepţia produselor
 • 1. Calitatea produselor se constată cu ocazia recepţiei sau autorecepţiei la furnizor în conformitate cu prevederile documentaţiei sau standardelor de firmă şi se atestă prin certificatul de calitate şi garanţie care însoţeşte produsul la livrare. Furnizorul poate face modificări ale produsului pentru îmbunătaţirea parametrilor tehnici si de fiabilitate a produselor.
 • 2. Recepţia produselor se va efectua pe ştandurile furnizorului în conformitate cu prescripţiile standardelor de firmă, prin autorecepţie.
 • 3. Recepţia poate fi efectuată şi în prezenţa delegatului împuternicit al clientului, dacă acesta îşi exprima în mod expres această intenţie la contractare.
 • 4. In cazul în care clientul doreşte să participe la recepţie la furnizor, furnizorul va înştiinţa clientul cu 24 ore înainte de data recepţiei. Dacă delegatul împuternicit nu se prezintă pentru recepţie în termenul de 24 de ore, furnizorul va trece la efectuarea autorecepţiei, considerând că clientul a renunţat să participe la recepţie la furnizor. Neparticiparea la recepţie la furnizor nu exclude dreptul de reclamaţie cantitativă şi calitativă a produsului conform prevederilor legale şi nici răspunderea furnizorului în limitele contractuale şi prevederile legale, dar nu dă dreptul la nerespectarea plăţilor conform contract
 • 5. În cazul respingerii la recepţie a utilajelor se va conveni pe cale amiabilă modul de rezolvare a acestei situaţii.
 • 6. Dreptul de dispoziţie asupra produselor trece la client din momentul recepţiei sau autoreceptiei. Totodată trec asupra clientului şi riscurile la aceste date.
 • 7. Produsele livrate rămân în deplina proprietate a furnizorului şi este interzisă înstrăinarea lor de către client până la plata integrală a valorii produselor , inclusiv plata diferenţelor de curs valutar şi a eventualelor penaliţăţi care pot apărea din neachitarea facturilor la termen.
CAP.VI Garanţii
 • 1.Perioada de garanţie este stabilită prin contract. Perioada de garanţie pentru părţile componente fabricate de alţi furnizori nu poate depăşi perioada de garanţie acordată de aceştia. Garanţia acoperă asigurarea pieselor înlocuitoare de către furnizor, iar manopera înlocuirii acestora revine clientului. Reperele defecte vor fi identificate de către client şi vor fi expediate la furnizor pentru expertiză şi constatare. Consumabilele de genul: siguranţe fuzibile, garnituri, contactoare, furtune etc. nu beneficiază de termenul de garanţie, înlocuirea acestora revenind clientului.
 • 2. In cazul în care s-a convenit prin contractul de vînzare că punerea în funcţiune se face de furnizor, punerea în funcţiune a echipamentelor va fi consemnată prin proces verbal de punere în funcţiune de reprezentanţii ambelor părţi. Pentru a beneficia de garanţia la utilajele frigorifice, punerea în funcţiune a acestora se va face sub asistenţa tehnică a furnizorului. În cazurile în care s-a convenit ca punerea în funcţiune să se facă sub asistenţa tehnică a furnizorului, este interzisă exploatarea utilajului până la data punerii în funcţiune, sub sancţiunea scoaterii din garanţie.
 • 3.SC ICPIAF SA, Cluj - Napoca acordă garanţie la o utilizare normală, conform prescripţiilor din cartea tehnică care însoţeşte produsul la livrare.
 • 4. Furnizorul are obligaţia să înlocuiască piesele defecte sau să repună în stare de folosinţă (funcţionare) produsul în cauză, prin remediere sau înlocuire după caz, în termenul ce se va stabili de către părţi cu ocazia constatării defecţiunii, dacă în perioada de garanţie s-au constatat defecte din culpa sa. Uzurile normale nu se consideră defecte.
 • 5.Cheltuielile cu manopera, transportul şi cazarea specialiştilor furnizorului vor fi suportate de client.
 • 6. La solicitarea ICPIAF, piesele defecte care au fost înlocuite vor fi returnate furnizorului pentru constatare.
 • 7. Pentru vicii ascunse producătorul răspunde conform legii.
 • 8. Clientul are obligaţia să manipuleze, să depoziteze, să conserve, să monteze, să folosească şi să întreţină produsul conform prescripţiilor date de producător prin documentaţia de însoţire a produsului şi cu ocazia asistenţei tehnice, după caz.Furnizorul nu răspunde de defecţiunile apărute ca urmare a nerespectării de către client a prescripţiilor date.
 • 9. Reclamarea de către client a defectelor produsului în perioada de garanţie va fi făcută în termen de cel mult 5 zile de la data constatării.
 • 10. Clientul este obligat să ia toate măsurile pentru a limita pagubele ce ar surveni din cauza defectelor produsului.
 • 11. Clientul se obligă să utilizeze piese de schimb achiziţionate numai de la furnizor sau indicate de acesta.
 • 12.Garanţia încetează în cazul în care nu se respectă cele de mai sus, precum şi în cazul în care se constată datorii financiare ale clientului faţă de furnizor.
Cap.VII Clauze speciale
 • 1. Renunţarea unilaterală din partea beneficiarului în timpul derulării contractului se poate face numai cu 20 de zile înainte de termenul de livrare si obligă clientul la plata cheltuielilor efectuate de furnizor până în momentul renunţării şi a unor daune în valoare de 10% din valoarea produselor.
 • 2. Pentru nerespectarea plăţilor, conform prevederilor din contract, clientul datorează penalizări de 0,2 % din valoarea datorată pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.
 • 3. Prezentul contract exclude acordarea de daune-interese sau orice altfel de despăgubiri cauzate de nefunctionarea utilajului.
 • 4. Alte servicii oferite: - service post garanţie - contra cost pe bază de comandă. - instruire personal de deservire - gratuit. - carte tehnică şi instrucţiuni de folosire în limba română - gratuit.
 • 5. La înţelegere între părţi, produsele pot fi transportate de furnizor contra cost.
Cap.VIII. Forţa majoră
 • 1. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă dacă este adusă la cunoştinta celeilalte părţi în termen de 5 zile de la aparitia acesteia.
 • 2. Forţa majoră cuprinde evenimentele ce se pot produce după intrarea în vigoare a contractului, în afara voinţei şi controlului părţilor şi care împiedică total sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
 • 3. Prin notificarea situaţiei de forţă majoră către cealaltă parte, partea afectată de forţa majoră va fi exonerată de răspunderea de a executa obligaţiile sale din prezentul contract, dar numai în măsura şi numai în perioada în care executarea obligaţiilor sale este împiedicată de cazul de forţa majoră.
 • 4. Notificarea va include cauzele şi consecinţele posibile. Partea care reclamă forţa majoră va notifica celeilalte părţi terminarea acestei perioade.
 • 5. Partea care invocă forţa majoră va transmite celeilalte părţi dovada existenţei faptelor constituind forţa majoră. Această dovadă constă într-un certificat al unui organ guvernamental, instituţie calificată sau Camera de Comerţ. Toate notificările făcute conform acestui aliniat, vor fi date în 15 zile de la data de începere şi terminare a cazului de forţă majoră, prin scrisoare recomandată.
 • 6. În cazul în care forţa majoră continuă pe o perioadă mai mare de 6 luni, oricare din părţi poate cere rezilierea contractului prin darea unei notificări scrise.
 • 7. Nerespectarea condiţiilor mai sus menţionate de către unul din partenerii contractuali are ca urmare suportarea riscurilor şi consecinţelor cazului de fortă majoră de către partenerul contractual care nu şi-a respectat obligaţiile mai sus menţionate.
 • 8. Cazurile de forţă majoră anunţate aşa cum s-a menţionat mai sus, prelungesc automat termenele obligaţiilor contractuale ale părţilor, cu durata lor.
 • 9. Întîrzierile şi nerespectarea obligaţiilor contractuale cauzate de forţa majoră nu sunt supuse penalizărilor sau altor compensaţii sau participarea la daune.
Cap. IX Răspunderea contractuală.
 • 1.Neînţelegerile precontractuale se rezolvă prin conciliere, dacă părţile nu se înţeleg, contractul emis se consideră neperfectat şi este lovit de nulitate.
 • 2. Orice modificare sau anulare a contractului de vînzare se poate face numai cu acordul părţilor.
 • 3. Eventualele litigii între părţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă şi în caz de neînţelegere se va apela la Comisia de Arbitraj de pe lîngă CCIA Cluj pentru soluţionare în conformitate cu regulile şi prevederile arbitrare ale acestora.
 • 4. Prezentele condiţii generale de vînzare si livrare se completează cu prevederile legale în vigoare şi constituie anexă la contract.